Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van CBK Zeeland ontvangen? Schrijf je in!

Privacyverklaring

In deze privacy- en cookie-verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

CBK Zeeland (formeel Stichting Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur Zeeland) verzamelt in het kader van zijn activiteiten persoonsgegevens van de bezoekers van onze instelling en bezoekers van onze websites: www.cbkzeeland.nl. www.kunstinzeeland.nl, www.facade2012.nl en www.facade2017.nl. CBK Zeeland gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacy statement beschrijven wij welke gegevens we van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die CBK Zeeland van u verwerkt in het kader van zijn activiteiten. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele versie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur Zeeland, Balans 17, 4331 BL  Middelburg. Het nummer bij de Kamer van Koophandel is 41113179.

Welke persoonsgegevens verwerkt CBK Zeeland?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

 • informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, e-mailadres en betaalgegevens;
 • informatie die wij verkrijgen door het bezoek aan onze website, zoals IP-adressen;
 • foto’s die worden gemaakt tijdens onze openingen en andere publieksactiviteiten.

M.b.t. Kunstuitleen Zeeland

CBK Zeeland verzorgt de administratie voor Kunstuitleen Zeeland. Hiervoor verzamelen wij de gegevens van deelnemers/kunstenaars aan kunstuitleen Zeeland zoals bij inschrijving verstrekt:
naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, bank en fiscale gegevens.

Cookies

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op:

https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen

Voor meer informatie en het gebruik van cookies op onze website en applicaties verwijzen wij je naar onze Cookie verklaring.

Voor welk doel gebruikt CBK Zeeland uw gegevens?

CBK Zeeland gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

 • Nieuwsbrieven
  Als u zich daarvoor heeft aangemeld, kunnen wij uw naam en e-mail adres gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde weer afmelden voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven.
 • Verwerking van uw gegevens op websites van CBK Zeeland
  Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren.
 • Analyse van trends
  Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens ook om in beeld te krijgen waar bezoekers van onze websites vandaan komen. Wij doen trendanalyse zoveel mogelijk aan de hand van niet tot een persoon herleidbare gegevens.
 • Informeren en adviseren.
 • Doen van aanbiedingen.
 • Uitvoeren van onderzoeken.
 • Analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Afhandelen van complimenten of klachten.
 • Uitoefenen en verdedigen van de rechten van CBK Zeeland (bijvoorbeeld bij geschillen)

Foto’s en video’s

CBK Zeeland maakt foto’s en video’s van alle activiteiten die het organiseert. Beeldmateriaal kan zowel offline als online worden gepubliceerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

CBK Zeeland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het CBK Zeeland) tussen zit.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden buiten CBK Zeeland, behalve als we je expliciete toestemming hebben of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CBK Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten CBK Zeeland verstrekken als wij mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
  fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
 • de belangen, eigendommen of veiligheid van CBK Zeeland, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Hoe lang bewaart CBK Zeeland uw gegevens?

CBK Zeeland bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
U kunt dit doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Stichting Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur Zeeland, Balans 17, 4331 BL  Middelburg of via info@cbkzeeland.nl.  U ontvangt binnen vier weken na uw verzoek van ons een schriftelijk antwoord.
Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back-up-systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of anderszins een onredelijke belasting voor CBK Zeeland vormen.

CBK Zeeland kan u de wettelijk bepaalde maximale bijdrage als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

Recht van verzet

U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of niet voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.
Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten. U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Stichting Centrum voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur Zeeland, Balans 17, 4331 BL  Middelburg of via info@cbkzeeland.nl.  Indien u bezwaar wilt maken, vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen vier weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot verminderde gebruiksmogelijkheden van onze website en andere diensten.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om CBK Zeeland en onze bezoekers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 08 april 2024.